Skip to content

INTERREG “Гърция-България 2014-2020”

Гърция и България, две съседни държави с богато минало, които след 90-те години на миналия век,  благодарение на Програмата INTERREG „Гърция-България”, навлязоха в епоха на по-тясно сътрудничество.
 
Главната идея на INTERREG се ба-зира на факта, че  съседните държави заедно могат да решават по-спешно различните проблеми, пред които са изправени, отколкото ако се ограничат вътре в границите си. В Програмата насърчаваме дейности, които сближават нашите народи.
 
Ако погледнем земята и реките, които си поделяме и продължим по пътищата, след това се обърнем към културата, храната и традициите, ще видим, че това, което се случва от едната страна на границата, се отразява и а другата. Необходимостта от съвместни дейности постепенно се превръща в нещо обичайно, а не в изключение.

Съсредоточаваме се върху Северна Гърция и Южна България, около общата ни граница. Всичките ни дейности се осъществяват в районите на Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес и в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково.
 
Работим с  публични и  други институции от двете страни на границата, които могат да бъдат полезни и повлияят положително на голям брой жители чрез финансиране на широк спектър от дейности по конкурентоспособност, околна среда, култура, транспорт, здравеопазване и социални въпроси.
 
За горното, Европейският съюз, Гърция и България предоставят 130.000.000 евро за периода от 2014 до 2020 година!
 
Подобряваме сътрудничеството по теми от общ интерес и се справяме с предизвикателствата на съвременната епоха поефикасно и по-ефективно Нашата крайна цел епостигането на по-добър живот.
 
Сътрудничим си! Действаме заедно и всички печелим.

Трансграничната област Гърция-България, допустима за финансиране за програмния период 2014-2020 г., обхваща 40 202 кв. км и има общо население от 2,7 милиона жители. Тя обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Зоната, която отговаря на условията за кандидатстване, се простира по цялата гръцко-българска граница и съседства с Турция (на изток) и БЮРМ (на запад), като и двете държави се стремят към достъп до ЕС. Тя е част от най-югоизточния неинсуларен район на ЕС и е разположена между три морета: Черно море, Средиземно море и Йонийско-адриатическо море. И накрая, той се намира на кръстопътя на стратегически тръбопроводи за изкопаеми горива, снабдяващи пазара на ЕС, и на транспортните оси на TEN.

Селищната структура на района се характеризира с наличието на 10 средно големи града (над 50 000 жители), които събират 38,2 % от общото население, и 25 малки града (10 000-50 000 жители).

Въпреки исторически относително малкия размер на отпуснатите средства, съществува дълга история на сътрудничество в допустимата област, която започна с инициативата на Общността INTERREG I (1989-1993 г.).

Приоритетни оси:

ПО 1: Конкурентоспособна и насърчаваща предприемачеството трансгранична зона

ПО 2: Устойчив и адаптивен към климата трансграничен район

ПО 3: По-добре свързана трансгранична зона

ПО 4: Социално приобщаващ трансграничен район

ПО 5: Техническа помощ