Skip to content

“Решения за устойчив трансграничен туризъм, базирани на споделена икономика”

Обща цел: Целта е да се стимулират дейностите по разработване на продукти и услуги на две новосъздадени предприятия в трансграничната зона Гърция-България чрез участие в съвместни действия за икономическо развитие.

Тя е пряко насочена към създаване на нови услуги за компаниите, свързани с разпределението на времето – иновативна тенденция в туристическия сектор, която ще им позволи да се развиват и да станат конкурентоспособни, като по този начин ще направят възможен достъпа до нови пазари.

По този начин предложената инвестиционна схема допринася пряко за инвестиционния приоритет 3г на програмата “Подкрепа на капацитета на малките и средните предприятия да се развиват на регионални, национални и международни пазари и да участват в иновационни процеси за подпомагане на МСП да се развиват и разширяват извън местните пазари”.

Това ще бъде постигнато чрез развитие на нови услуги, свързани с разпределението на времето в туризма, и увеличаване на заетостта чрез създаване на нови работни места в трансграничния регион.

Основни дейности:

 • Инвестиции в реконструкция на съществуващи сгради (къща за гости) и закупуване на превозно средство (яхта), което да се използва за туристическа дейност
 • Разработване на нови услуги, свързани с разпределението на времето в туризма
 • Увеличаване на заетостта чрез създаване на нови работни места в трансграничния регион
 • Управление на проекти
 • Комуникация и публичност на проекта

Целеви групи:

 • Малки компании в туристическия сектор

Очаквани резултати:

 • 2 новосъздадени предприятия ще получат финансова подкрепа в трансграничния регион Гърция-България – 1 от България и 1 от Гърция;
 • Ще бъдат създадени 3 нови работни места – 1 в предприятието на водещия бенефициент и 2 в предприятието на бенефициента по проекта 2;
 • 1 устойчиво трансгранично партньорство и 1 създаден иновативен бизнес модел. Това ще бъде постигнато чрез следните преки резултати: – 1 съществуваща къща, която е реконструирана и готова за предлагане и използване на споделено време (Работен пакет 2: Инвестиции в сгради);
 • 1 закупена яхта и компанията започва да предлага чартърни услуги, включително чрез опции за споделяне на времето (Работен пакет 3: Инвестиции в транспортно средство);
 • Разработен 1 съвместен продукт и инструмент за онлайн резервации и плащания; продукти/услуги онлайн (Работен пакет 4: Разработване на съвместни продукти);

Водещ бенефицент:

Смарт Трип ООД

Бенефициент 2:

SP Sailing Greece M.IKE

Финансираща програма:

INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 Programme

Бюджет на проекта:

460 317 EUR

Продължителност на проекта:

24 месеца